Tag Archives: ชีวิตและวิญญาณ

จุดเริ่มต้นของศิลปะการถ่ายภาพที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว

ภาพถ่ายมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชากรในสังคมอย่างยิ่ง

เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือการสื่อสารในกิจการต่างๆ เช่น ศิลปะการศึกษา การทหาร การแพทย์ ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาสินค้า เพื่อแสดงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งหมายถึงการสื่อสารด้วยการบรรยายลักษณะคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆด้วยคำพูดมากมายก็ไม่สามารถทำให้ผู้รับสารมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นดีเท่ากับการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อระบบการสื่อสารเพียงภาพเดียว เพราะความสำคัญของภาพยังสามารถสร้างความเชื่อถือได้ดีกว่าภาพในรูปแบบอื่น ทำให้การบันทึกความทรงจำมีความเป็นรูปธรรมสูงกว่าการจดบันทึกด้วยอักษร ปัจจุบันภาพถ่ายสีธรรมชาติมีอิทธิพลสูงมากในการถ่ายทอดความคิดทัศนคติ และสร้างภาพพจน์ ได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริง

การยอมรับว่าภาพถ่ายเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง

เพราะภาพถ่ายต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มาก การยอมรับว่าภาพถ่ายเป็นศิลปะนั้นก็เป็นมุมแคบ สืบเนื่องมาจากความไม่เข้าใจศิลปะของภาพถ่ายอย่างแท้จริง เนื่องจากภาพถ่ายเป็นศิลปะที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆหลายประการ ซึ่งในเรื่องชีวิตและวิญญาณของภาพถ่ายนั้นเป็นเรื่องราวหรือเนี้อหาที่ผู้ถ่ายภาพจะต้องบรรจุในภาพถ่าย ผู้ถ่ายภาพจะต้องได้รับแรงบันดาลใจจากสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนแล้วจึงถ่ายทอดสิ่งนั้นลงบนภาพถ่ายอีกที

การบันทึกภาพโดยทั่วไปต้องเริ่มจากการมอง

หากเรามองเห็นบางสิ่งบางอย่างสะดุดตาสะดุดใจขึ้นมาและอยากบันทึกภาพเก็บไว้ขึ้นมา นั้นเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายภาพ นักถ่ายภาพที่ดีนั้นต้องมีมุมมองที่แตกต่างไปจากคนธรรมดาเพราะนักถ่ายภาพที่ดีควรจะมีการมองวัตถุที่จะถ่ายภาพนั้นในหลายๆมุม ซึ่งในแต่ละมุมมองของภาพนั้นๆก็จะมีจุดเด่นของภาพที่แตกต่างกันออกไปไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง การจินตนาการของคนแต่ละคนในเวลาที่มองภาพๆเดียวกันไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าต้องทำการมองอย่างไร เพราะสายตาคนเรานั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และถ้าเราอยากจะเป็นนักถ่ายภาพที่ดีนั้นก่อนที่เราจะทำการกดชัดเตอร์ลงไป ควรมองภาพเหล่านั้นในหลายๆมุมมองก่อน เพราะการถ่ายภาพจำเป็นต้องใช้เวลาในการมองภาพอย่างเพียงพอ

ศิลปะการถ่ายภาพมีทั้งการถ่ายภาพให้ชัดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคนเริ่มถ่ายภาพทุกคน แต่แน่นอนว่าศิลปะเป็นเรื่องไร้ขอบเขต ไม่ได้หมายความว่าการถ่ายภาพให้ชัดอย่างเดียวจะเป็นเครื่องบอกว่าได้ภาพที่ดีที่สุด ทั้งนี้อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณรวมทั้งความคิดของผู้ชมภาพด้วย ภาพที่ไม่ชัด ภาพที่ไหวๆ หรือภาพเคลื่อนไหว ต่างก็มีโอกาสที่จะเป็นภาพที่มีศิลปะได้หรือแม้แต่อาจจะเป็นศิลปะชั้นเลิศก็ว่าได้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเราก็คงต้องยอมรับว่าการถ่ายภาพให้คมชัดไว้ก่อนเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่การที่จะสร้างสรรค์ให้ผลของภาพเป็นอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง